مقالات اصلی

پیامدهای همه‌گیری ویروس کرونا بر شرکت‌ها و کار و بار زنان تجارت‌پیشه و کارآفرین در خاورمیانه و شمال آفریقا

27 اکتبر 2021 | نوشته ی

شیوع ویروس کرونا باعث رکود قابل توجهی در راستای توانمندسازی اقتصادی زنان در خاورمیانه و شمال آفریقا شده است. بحران کرونا، در پی ویرانی‌های اقتصادی، منجر به آشکارسازی ضعف دولت‌ها و ظرفیت نهادهای دولتی در منطقه شد. طبق گزارش سازمان ملل متحد، در این مناطق، حدود (700,000) هفتصدهزار زن شغل خود را به دلیل همه‌گیری

[ادامه ی مطلب]تقویت رشد اقتصادی از طریق گفت و گوی بخش های دولتی- خصوصی

5 آوریل 2017 | نوشته ی

در پیش گرفتن و پذیرش بازار قوی رقابتی مستلزم این است، که بخش های دولتی و خصوصی نیازهای یکدیگر را درک کنند. زیرا به موازات اینکه دولت های ملی و محلی هر کشوری در فکر چگونگی تقویت اقتصاد از طریق ارائه وام به کسب و کارها و یا ساختن زیربناها می باشند، کارآفرینان در جستجوی راه هایی برای موفقیت کسب و کار خود هستندگفت و گوی بخش های دولتی- خصوصی: کلید حاکمیت شرکتی مناسب و توسعه

5 آوریل 2017 | نوشته ی

شمار رو به افزایش چالش های خط مشی و حاکمیت شرکتی در چهار گوشه جهان ایجاب می کند، بخش خصوصی جهت ایجاد راه حل های عملی مشارکت داشته باشد. این چالش ها در پیوند با رشد فراگیر و مشمول، کاهش فقر، پاسخگو بودن دولت، امانت در کاروبارها، رقابت ملی، نوآوری، و دسترسی به موقعیت های

[ادامه ی مطلب]از میان برداشتن فاصله اجرایی بین قانون و عمل

16 ژانویه 2017 | نوشته ی

مرکز بین المللی تجارت خصوصی و سازمان یکپارچگی جهانی بهبود حاکمیت شرکتی نویسندگان آنا نادگرودکیویچ مسئول برنامه جهانی سی آی پی ئی میکو ناکا گاکی مسئول برنامه جهانی سی آی پی ئی مارکو تامیسیک یکپارچگی جهانی یکپارچگی جهانی یکپارچگی جهانی/ Global Integrity آزمایشگاهی نوآورانه می باشد، که پژوهش های سطح بالا تولید می کند، و پیشرفته ترین فناوری جهت پیشبرد یک شبکه جهانی برای اصلاحات خصوصی، مدنی، و دولتی به وجود می آورد، کهانتخابات ریاست جمهوری در ایران: در انتظار گودو

17 می 2013 | نوشته ی

هیچیک از نامزدهای ریاست جمهوری، چه مطرح و چه نامطرح جزئیات و یا حتی خلاصه ای از یک برنامه قابل اجرا برای مقابله با این مشکل نگران کننده را ارائه نداده اند