مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی

نقش پول در انتخابات

21 آگوست 2015 | نوشته ی

حقیقت- البته بسیار تلخ- این است، که هیچ فردی نمی تواند بدون داشتن پول و یا پشتیبانی کنندگان مالی وارد هیچگونه رقابت انتخاباتی شود. چراکه بدون اینکه خود را به مردم معرفی کند، نمی تواند انتظار داشته باشد، کسی به او رأی بدهد. بنابراین از همین ابتدا روشن می کنیم، که کسانی که حتی در آزادترین و قانونمندترین کشورها با رأی مردم بر کرسی های مجالس قانونگزاری تکیه می زنند و یا زمام امور اجرایی کشور را به عهده می گیرند، الزاما بهترین ها نیستندمغولستان باید برای اجتناب از آفت منابع، در پی بهبود بخشیدن به عملکرد نهادهای دولتی خود باشد

24 اکتبر 2014 | نوشته ی

ضعف بنیادین نهادهای دولتی مغولستان مانع از آنند، که این کشور به توانایی کامل بالقوه اقتصادی خود برسد. در حالی که کشورهایی مانند بتسوانا توانسته اند نهادهای دولتی خود را مستحکم کنند، و از پیامدهای منفی “آفت منابع” اجتناب نمایندشکاف اقتصادی- مالی بزرگ بین پولدارها و سایر مردم کانادا

5 فوریه 2013 | نوشته ی

شوربختانه شکاف اقتصادی- مالی بزرگ بین پولدارها و سایر مردم در کشورهای دنیا، دیگر مقوله ای نوین به
شمار نمی رود. اما عادی شدن آن دلیل نمی شود، که فراموش کنیم بیشتر شدن چنین فاصله ای به سود هیچکس نیست. در عین حال کانادا نیز نه تنها از این قاعده نادرست مستثنی نمی باشد، بلکه چنین شکافی در آن سریعتر از سایر کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی رو به افزایش دارد. به همین سبب کارشناسان فن بر این باورند که باید تا دیر نشده، برای این شکاف فزاینده فکری اساسی کرد. این نوشتار به مقولات در این پیوند در سال 2012 می پردازد، که تازه آن را پشت سر گذاشته ایمدستورالعملهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بر موضوع نظام راهبری شرکتهای دولتی – بخش اول

22 اکتبر 2012 | نوشته ی

در طول سالها معيارهاي تجاري در شركتهاي دولتي، كشور به كشور متفاوت بوده و عمدتاً شامل تركيبي از منافع اجتماعي، اقتصادي و استراتژيك مي شد؛ به طور مثال سياستهاي صنعتي، توسعه ي منطقه اي، توليد محصولات عمومي و وجود انحصار فروش در موارد ذكر شدهحاکمیت شرکتی و اختلاس بانکی

9 دسامبر 2011 | نوشته ی

اختلاس اخیر در نظام بانکی موجب شد که مباحث حاکمیت شرکتی از کلاس‌های درس به فضای اقتصادی راه یابداصول حاکمیت شرکتی برای اتحادیه های تجاری و اتاق های بازرگانی

4 اکتبر 2011 | نوشته ی

حاکمیت شرکتی مناسب و خوب برای ایجاد اتحادیه های تجاری که مستقل و عملگرا باشند، بتوانند عضو- محور بودنشان را گسترش بخشند، خدمات عضویت ارائه کنند، بتوانند عوامل مالی مسئول باشند، و به نحوی مؤثر منافع اعضای خود در روند خط مشی دولتی را نمایندگی کنند، حیاتی استاقتصاد سیاسی خصوصی سازی

1 جولای 2011 | نوشته ی

اقدام دولت ھا برای خصوصی سازی بخشی از شرکت ھای دولتی یا تمامی آنھا، تنھا به منظور افزایش کارآئی و در نتیجه رشد اقتصاد ملی می باشد. این استدلال ظاھراً غیرمنطقی به نظر نمی رسد. به دلیل اینکه خود دولت ھا ھدف از خصوصی سازی بخش ھای دولتی را، بازدھی بیشتر عنوان کرده اند.