درباره ی ما

درباره ی ما

سایت نوآفرینی منبع آزاد اطلاعاتی در رابطه با کارآفرینی، حاکمیت شرکتی و توسعه بخش خصوصی است.

نوآفرینی با انتقال تجارب بین المللی در خصوصی سازی و اصلاحات اقتصادی سکویی برای افزایش آگاهی ها و توسعه دانش فنی در خصوص مباحث معطوف به منافع اقتصادی شفافیت مالی، مسئولیت پذیری، مضرات رشوه خواری و فساد مالی در توسعه اقتصادی،نقش موثر بخش خصوصی در کاهش فقر و گسترش فرهنگ کارآفرینی در حمایت از اقتصادی سالم و مسئول بخش خصوصی ایران خواهد بود.

این تارنما از طرف مرکز بین المللی تجارت خصوصی، و بدون هیچگونه گرایش یا وابستگی به دولت یا احزاب سیاسی حمایت میشود.

About Us

Noafarini is an open resource for information on entrepreneurship, corporate governance and private sector development.

In sharing global experiences in economic privatization and market oriented reform, Noafarini will provide a platform for the dissemination of information and resources to support a robust and responsible Iranian private sector, by addressing topics including:, the positive impact of transparency, accountability, internationally recognized best business practices, the negative impact of corruption on the economy, entrepreneurship and the role of private sector in reducing poverty.

This site is supported by the Center for International Private Enterprise.