نوشته های برچسب خورده ‘ در انتخابات سراسری اخیر در بوسنی و هرزگوین، 67 نامزد حزبی و 34 نامزد مستقل توجه چندانی به اصلاحات اقتصادی و دمکراتیک نشان ندادند. نامزدهایی که در پی جلب نظر 3 میلیون و 300 هزار رأی دهنده بودند. ’

کمک جامعه مدنی و جامعه کاروبارها به دستورکار اصلاحات در بوسنی و هرزگوین

7 ژانویه 2019 | نوشته ی

به قلم: مارتینا هرولووا و کانر لیچ   در انتخابات سراسری اخیر در بوسنی و هرزگوین، 67 نامزد حزبی و 34 نامزد مستقل توجه چندانی به اصلاحات اقتصادی و دمکراتیک نشان ندادند. نامزدهایی که در پی جلب نظر 3 میلیون و 300 هزار رأی دهنده بودند. البته بوسنی و هرزگوین در خلال چند سال اخیر

[ادامه ی مطلب]