نوشته های برچسب خورده ‘ تاق های بازرگانی زنان در سراسر جهان برای تقویت زنان کارآفرین و هواداری از محیط خطمشی مناسب تأسیس شده اند ’

ایجاد اتاق های بازرگانی زنان در جهان

31 جولای 2018 | نوشته ی

        کمک زنان و زنان کارآفرین به رشد اقتصادی در سطحی گسترده به رسمیت شناخته شده است، و مورد تأیید قرار دارد. اما “راهنمای موقعیت های مناسب اقتصادی زنان” که محیط زنان شاغل و کارآفرین در 128 کشور جهان را ارزیابی می کند، نشان می دهد که در حال حاضر حدود نیمی

[ادامه ی مطلب]