بلاگ سردبیر

انتخابات ریاست جمهوری در ایران: در انتظار گودو

17 می 2013 | نوشته ی

هیچیک از نامزدهای ریاست جمهوری، چه مطرح و چه نامطرح جزئیات و یا حتی خلاصه ای از یک برنامه قابل اجرا برای مقابله با این مشکل نگران کننده را ارائه نداده اندسئوال سه میلیارد دلاری

15 سپتامبر 2011 | نوشته ی

بخش خصوصی در کنار دیگر بخش های اقتصادی کشور بدون چشم انتظاری به امر دولت باید داوطلبانه در راه خود پلیسی و طرح اصلاح قانونی برای تمام مشارکین پیشگام باشد چرا که دولت ها، صرفنظر از دیدگاه های ایدئولوژیک و گرایشهای اجتماعی و سیاسی و بدلیل ملاحظات سیاسی و دوره ای بودن قدرت اجرایی منابع مناسبی برای طراحی این نوع اصلاحات نیستند.قیام اعراب و نقش بخش خصوصی

2 سپتامبر 2011 | نوشته ی

اگر قیام اعراب تبدیل به نمونه ای در رد فرضیه عدم تمایل و توانایی آنان در ترویج فضای مشارکت در حاکمیت شود، آنزمان می توان امیدوار بود که این تحولات مسیری در راه موفقیت را طی می کنند.روی تاریک موفقیت ترکیه

2 آگوست 2011 | نوشته ی

سی دقیقه پس از آنکه هواپیما در شهر کردنشین دیاربکر بزمین نشست، رابطم ابرا از من پرسید نخستین برداشتم از این شهر چیست؟ ازآنجاکه اولین بار بود به دیاربکر می رفتم، با خود اندیشیدم که خوب مسلما این ترکیه ای نیست که انسان در غرب از طریق بلندگوهای استانبول و آنکارا در مورد آن می شنود. بنابراین به او گفتم که به نظر می رسد دیاربکر شکوه استانبول را ندارد، ولی این کمبود را با جنب و جوش و روحیه بالای مردمش جبران می کند.