بخش خصوصی

عارضه یابی سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت ایران

29 اکتبر 2010 | نوشته ی

این مقاله بر اساس روش شناسی (متدولوژی) موسسه تحقیقاتی توسعه اقتصادی سازمان ملل متحد، و برمبنای پژوهشی تحت عنوان بازاندیشی راهبردهای رشد اقتصادی در این موسسه نگاشته شده است. هدف از ارایه این مقاله آن است، که عاملهای اصلی و ریشه ای تأثیرگزار بر سرمایه گذاری صنعتی توسط بخش خصوصی بازشناسی و اولویت بندی گردد. این عوامل که از طریق الگوی نمودار تصمیم گیری بدست آمده اند، خود حاصل تقسیم بندی و توزیع سه گروه عامل اصلی تاثیرگزار بر این نوع سرمایه گذاری می باشند.